ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK OBROTOWY  2019 i 2020.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRACA” w Iławie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 30.09.2019 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRACA”,

14-202 Iława ul. Okulickiego 1 A.

Oferta winna zawierać:

 1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdania finansowego.
 3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.
 4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania.
 5. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 6. Projekt przyszłej umowy.
 7. Zobowiązanie do omówienia sprawozdania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 8. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 20 marca 2020 r.
 9. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 20 marca 2021 r.
 10. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat.
 11. O wyborze swojej oferty zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej.
 12. Dodatkowych informacji udziela główny księgowy pod numerem tel. 89 649 93 06

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze SM L-W  "Praca" w Iławie, ul. Okulickiego 1A, p. 110 lub telefonicznie pod  nr 89 649 93 03.