Struktura zasobów spółdzielni na dzień 31.12.2011 roku

Lp Typ lokali Powierzchnia użytkowa w m2 Udział %
1

Lokale mieszkalne w tym:

212.733,52

91,22

własność odrębna:

59.791,25

2 Lokale użytkowe w tym:

17.684,11

7,58

piwnice zarobkowe:

174,95

własność odrębna:

1.545,66

3

Garaże wbudowane i wolnostojące w tym:

2.703,77

1,16

własność odrębna:

221.00

4

Schowki Smolki 6C

17,70

0,01

5

Poddasza zagospodarowane

58,58

0,03

 

RAZEM

233.197,68

100%

 

Dane o lokalach mieszkalnych w poszczególnych osiedlach obrazuje poniższa tabela

 

 

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE UŻYTKOWE

 

GARAŻE

 

Nazwa osiedla

Powierzchnia

Użytkowa

ogółem

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Podleśne

77.799,01

33,39

69.424,46

32,63

7.237,28

41,23

1137,27

42,06

 

XXX – lecia

55.977,41

24,03

55.283,47

25,99

693,94

3,96

     

Kopernika

48.854,49

20,97

41.226,42

19,38

6.511,97

37,13

1116,10

41,28

 

Stare Miasto

50.342,54

21,61

46.799,17

22,00

3.092,97

17,64

450,40

16,66

 

RAZEM

232.973,45

100,00

212.733,52

100,00

17.536,16

100,00

2703,77

100,00

 

Pozostałe

(schowki,poddasza, piw. zarobkowe)

 

224,23

 

 

76,28

 

 

147,95

       

 

OGÓŁEM

 

233.197,68

 

 

212.809,80

 

 

17.684,11

 

 

2703,77

 

   

 

Zasoby Spółdzielni są podzielone na cztery jednostki administracyjne, którymi kierują kierownicy osiedli. Kierownikom osiedli podlegają gospodarze domów oraz po jednym konserwatorze osiedlowym.

 Stan zasobów spółdzielni na dzień 31.12.2011 roku w rozbiciu na poszczególne osiedla

Nazwa osiedla

Ilość lokali mieszkalnych

Mieszkania ogółem

Mieszkania Sp-ni

Mieszk. Wł. Odrę.

Użytkowe ogółem

Użytkowe Sp-nia

Użytk. wł. odrębna

Garaże ogółem

Garaże Sp-ni Garaże wł. odrębna
Podlesne 1304 904 400 47 46 1 67 67 -
XXX-Lecia 1163 893 270 14 11 3 - - -
Kopernika 836 598 238 40 35 5 72 59 13
St. Miasto 988 762 226 40 40 - 32 31 1

RAZEM

4.291 3.157 1.134 141 132 9 171 157 14

 

Nazwa osiedla

Powierzchnia użytkowa w m2

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Garaże

Ogółem Sp-nia

Własność odrębna

Ogółem Sp-nia

Własność odrębna

Ogółem Sp-nia

Własność odrębna

Podleśne 69.424,46 47.181,74 22.242,72 5.358,18 5.162,88 195,30 1.137,27 1.137,27 -
XXX-lecia 55.283,47 42.001,46 13.282,01 679,94 554,80 125,14 - - -
Kopernika 41.226,42 28.552,85 12.673,57 6.397,45 5.172,23 1.225,22 1.116,10 910,70 205,40
ST. Miasto 46.799,17 35.206,22 11.592,95 3.009,77 3.009,77 - 450,40 434,80 15,60
RAZEM zł. 212.733,52 152.942,27 59.791,25 15.445,34 15.228,42 1.545,66 2.703,77 2.482,77 221,00
Lokale na potrzeby własne       2.090,82 2.090,82        

Pozostałe(schowki, poddasza piw. zarobkowe)

76,28 76,28   147,95 147,95        
RAZEM 212.809,80 153.018,55 59.791,25 17.684,11 16.138,45 1.545,66 2.703,77 2.482,77 221,00

Wykres wskaźnika windykacji 1993-2011