Struktura zasobów spółdzielni na dzień 31.12.2011 roku

Lp Typ lokali Powierzchnia użytkowa w m2 Udział %
1

Lokale mieszkalne w tym:

212.733,52

91,22

własność odrębna:

59.791,25

2 Lokale użytkowe w tym:

17.684,11

7,58

piwnice zarobkowe:

174,95

własność odrębna:

1.545,66

3

Garaże wbudowane i wolnostojące w tym:

2.703,77

1,16

własność odrębna:

221.00

4

Schowki Smolki 6C

17,70

0,01

5

Poddasza zagospodarowane

58,58

0,03

 

RAZEM

233.197,68

100%