REGULAMIN

Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

i ustalania opłat za używanie lokali.

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Przez określenie „zasoby mieszkaniowe” rozumie się stanowiące własność spółdzielni:

  1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym (dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane itp. ) oraz uzupełniający je budynki niemieszkalne ( z wyposażeniem technicznym ), jak :

   1. garaże wolno stojące i parkingi wielopoziomowe,

   2. b. budynki handlowo-usługowe,

   3. budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno-remontowych,

   4. budynki administracji osiedlowych ( biurowe i gospodarcze ),

   5. kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

   6. budynki dla osiedlowej działalności społeczno – wychowawczej.

  2. urządzenie i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wymienione w pkt.1:

   1. zbiorniki – doły gnilne, szamba itp.,

   2. rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

   3. sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,

   4. budowle inżynieryjne ( studnie itp. ),

   5. budowle komunikacyjne jak: drogi, ulice, place, chodniki,

   6. ukształtowanie i zagospodarowanie terenu jak: zieleń, urządzenia do zabaw dziecięcych, mała  architektura, otwarte miejsca postojowe dla samochodów,

   7. budowle sportowe jak: boiska, pływalnie, baseny itp.,

   8. inne budowle jak : latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

    

R E G U L A M I N

Rozliczeń kosztów ciepła , dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ Praca ‘’ w Iławie

Podstawa prawna :

 

 1. Statut SM L-W „ Praca ” w Iławie .
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 lipca 2004r. / Dz.U. z 2004r.Nr 184, poz.1902/ w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem .
 3. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne / Dz.U. Nr 54 poz. 348wraz z póź. zmianami / .
 4. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. / Dz.U. Nr 118z 2003 r. , poz. 1116 z późn. zm. /
 5. Rozporządzenie wykonawcze Ustawy Prawo Budowlane w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U.Nr 75 z 2002r. poz.690 /oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych / Dz.U. Nr 74 z 1999 r. , poz.836 / .

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „PRACA”  W IŁAWIE

 

 1. Przepisy ogólne

1.       Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia przekazanego w zarząd SML-W „PRACA” w Iławie, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

2.       Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji oraz lokatorów i właścicieli.

3.       Lokator i właściciel jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodzin, domowników, podnajemców, gości itp.).

 

2. Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń i instalacji oraz mieszkań.

 1.      Obowiązki administracji

 Administracja zobowiązana jest dbać o stan techniczny budynków poprzez:

 a)  Czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych w częściach nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców (główne przewody wodociągowe, kanalizacyjne, itp.).

 b)  Wykonywanie odpłatnych usług lokatorskich na podstawie zleceń składanych przez mieszkańców u właściwych Kierowników Osiedli,

 c)   Dokonywanie dwa razy w roku przeglądów technicznych i sanitarnych budynków oraz terenów przyległych należących do SML-W „PRACA”.

 2.      Obowiązki lokatorów i właścicieli lokali mieszkalnych.

 a)     Dbać o  należytą konserwację zajmowanego mieszkania i pomieszczeń wspólnego użytku oraz dokonywać drobnych napraw technicznych.

 b)     W razie nie dokonania niezbędnych drobnych napraw przez użytkownika, administracja po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt.

 c) O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniach należy niezwłocznie zawiadomić administrację, w przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub u sąsiadów wskutek zepsucia się instalacji lub urządzeń.

 d) Administrator uprawniony jest do kontrolowania urządzeń i instalacji.