REGULAMIN

Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

i ustalania opłat za używanie lokali. (tekst jednolity)

 


1. Postanowienia ogólne
1.0. Przez określenie "zasoby mieszkaniowe" rozumie się stanowiące własność spółdzielni:  
1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym ( dźwigi osobowe i towarowe,
aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane itp. ) oraz
uzupełniający je budynki niemieszkalne ( z wyposażeniem technicznym ), jak:
a.    garaże wolno stojące i parkingi wielopoziomowe,
b.    budynki handlowo-usługowe,
c.    budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno-remontowych,
d.    budynki administracji osiedlowych ( biurowe i gospodarcze ),
e.    kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
f.    budynki dla osiedlowej działalności społeczno - wychowawczej.
2. urządzenie i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wymienione w pkt.l:
a.    zbiorniki - doły gnilne, szamba itp.,
b.    rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
c.    sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
d.    budowle inżynieryjne ( studnie itp. ),
e.    budowle komunikacyjne jak: drogi, ulice, place, chodniki,
f.    ukształtowanie i zagospodarowanie terenu jak: zieleń, urządzenia do zabaw
dziecięcych, mała architektura, otwarte miejsca postojowe dla samochodów,
g.    budowle sportowe jak: boiska, pływalnie, baseny itp.,
h.    inne budowle jak: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

1.1. Koszty GZM obejmują:
1/ obsługę eksploatacyjną nieruchomości,
2/ I odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
3/ dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
4/ wywóz nieczystości stałych,
5/ dostawę gazu       
6/ utrzymanie domofonów.
7/ koszty dostawy energii cieplnej na cele c.o. i podgrzania wody    
8/ podatek od nieruchomości
9/ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
10/ utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlach,
11/ koszty odczytów urządzeń pomiarowych i konserwacji instalacji poszczególnych
mediów.
12/ ubezpieczenia mienia spółdzielni i OC

1.2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i obejmują:
l)koszty związane bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokalu.
2)koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych
( współwłasności)
3)koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia spółdzielni
( osiedla + całej spółdzielni)
4) odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych
( współwłasności + całej spółdzielni)
5)koszty prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

1.3. Podstawą do rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi są ustalenia rocznych planów gospodarczo- finansowych
spółdzielni uchwalonych przez radę nadzorczą oraz postanowienia niniejszego
regulaminu.
Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo- finansowego następują zmiany
w warunkach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest
korekta ustaleń planu oraz opłat za używanie lokali.
Podwyższenie opłat za używanie lokali mieszkalnych nie może jednak być
dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, z wyjątkiem opłat niezależnych od
spółdzielni

1.4. Różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi spółdzielni w danym roku, zwiększa odpowiednio koszty lub
przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.

1.5. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest m? powierzchni użytkowej lokali, to
powierzchnię tę oblicza się według zasad obowiązującymi w tym zakresie normami.
Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m ponad
poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej
lokalu podaje się z dokładnością do 0.1 m-, Przy ustalaniu powierzchni nie
wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do O, l m2• Powierzchnią
użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, takich jak np. pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp.
pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika.
A. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również
powierzchnią zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggii, antresol, pralni,
suszami, strychów, piwnic.
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części
powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi (np.
mansardy), której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeśli
wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50%powierzchni tego pomieszczenia lub jego
części.
Powierzchnia lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220cm zalicza
się w 100%.
B .  Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, takich
jak: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, alkowy,
zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki itp., z wyjątkiem strychów,
antresol, balkonów, loggii, pawlaczy.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez
meble wbudowane lub obudowane.
Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego
lokalu jest powierzchnią tego lokalu.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnie piwnic
przynależnych do lokalu na każdej kondygnacji.

l.6. Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia się
osoby zamieszkałe w poszczególnych lokalach.

R E G U L A M I N

 

  Aneks nr 1 do regulaminu razem z regulaminem

do pobrania w całości z pliku PDF --> POBIERZ

 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRACA”  W IŁAWIE

 

 1. Przepisy ogólne

1.       Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia przekazanego w zarząd SML-W „PRACA” w Iławie, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

2.       Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji oraz lokatorów i właścicieli.

3.       Lokator i właściciel jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodzin, domowników, podnajemców, gości itp.).

 

2. Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń i instalacji oraz mieszkań.

 1.      Obowiązki administracji

 Administracja zobowiązana jest dbać o stan techniczny budynków poprzez:

 a)  Czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych w częściach nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców (główne przewody wodociągowe, kanalizacyjne, itp.).

 b)  Wykonywanie odpłatnych usług lokatorskich na podstawie zleceń składanych przez mieszkańców u właściwych Kierowników Osiedli,

 c)   Dokonywanie dwa razy w roku przeglądów technicznych i sanitarnych budynków oraz terenów przyległych należących do SML-W „PRACA”.

 2.      Obowiązki lokatorów i właścicieli lokali mieszkalnych.

 a)     Dbać o  należytą konserwację zajmowanego mieszkania i pomieszczeń wspólnego użytku oraz dokonywać drobnych napraw technicznych.

 b)     W razie nie dokonania niezbędnych drobnych napraw przez użytkownika, administracja po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt.

 c) O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniach należy niezwłocznie zawiadomić administrację, w przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub u sąsiadów wskutek zepsucia się instalacji lub urządzeń.

 d) Administrator uprawniony jest do kontrolowania urządzeń i instalacji.