• Koszty GZM obejmują :

  1. obsługę eksploatacyjną nieruchomości,

  2. odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

  3. dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

  4. wywóz nieczystości stałych,

  5. utrzymanie zbiorczych anten RTV

  6. utrzymanie domofonów.

  7. koszty dostawy energii cieplnej na cele c.o. i podgrzania wody oraz dostawy gazu.

  8. podatek od nieruchomości,

  9. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

  10. utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlach,

  11. koszty odczytów urządzeń pomiarowych i konserwacji instalacji poszczególnych mediów.

  12. wpłaty na pokrycie kosztów ulepszeń zasobów mieszkaniowych.

   

 • Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i obejmują:

  1. koszty związane bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokalu.

  2. koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (współwłasności)

  3. koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia spółdzielni (osiedla + całej  spółdzielni)

  4. odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych (współwłasności + całej spółdzielni)

  5. koszty prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

  6. koszty ulepszeń zasobów mieszkaniowych (współwłasności + mienia spółdzielni).

   

 • Podstawą do rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są ustalenia rocznych planów gospodarczo- finansowych spółdzielni uchwalonych przez radę nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu. Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo- finansowego następują zmiany w warunkach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu oraz opłat za używanie lokali. Podwyższenie opłat za używanie lokali mieszkalnych nie może jednak być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, z wyjątkiem opłat niezależnych od spółdzielni

 • Różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni w danym roku, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym. W stosunku do lokali stanowiących odrębną własność wynik finansowy jest rozliczany przez spółdzielnię indywidualnie z poszczególnymi właścicielami lokali.

 • Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest m² powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnię tę oblicza się według zasad określonych polską normą PN-70/B-02365. Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m ponad poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje się z dokładnością do 0.1m². Przy ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m². Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, takich jak np. pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje  itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnią zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggii, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic.
  Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi (np. mansardy), której  wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeśli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50%powierzchni tego pomieszczenia lub jego części.
  Powierzchnia lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220cm zalicza się w 100%.
  Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, takich jak: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki itp., z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggii, pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu.
  Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach
  proporcjonalnych do powierzchni  poszczególnych lokali. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnie piwnic przynależnych do lokalu na każdej kondygnacji.
  Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu  poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu

 • Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia się osoby zamieszkałe w poszczególnych lokalach. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym nie jest zameldowana żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się jedną osobę.

 •  

  1. Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

   1. Rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, w których są ustanowione tytuły prawne do lokali.

    1. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki spółdzielni na:

     1. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz   w  otoczeniu budynków,

     2. energię  elektryczną  zużywaną   do oświetlenia nieruchomości , przyległego terenu oraz napędu  urządzeń technicznych,

     3. wodę zużywaną do podlewania terenów zielonych oraz na inne cele gospodarcze,

     4. ubezpieczenia majątkowe zasobów mieszkaniowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania nieruchomościami,

     5. wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie lokali związanych z obsługą eksploatacyjną nieruchomości,

     6. koszty prowadzenia zindywidualizowanych systemów rozliczeń za wodę i ciepło tj.koszty dokonywania odczytów wskazań urządzeń pomiarowych i podzielniko-wych, koszty legalizacji i wymiany urządzeń podzielnikowych, a także koszty nabycia i eksploatacji programów informatycznych stosowanych  w tych rozliczeniach.

     7. narzut kosztów ogólnych spółdzielni,

     8. inne wydatki, które nie mogą być zaliczane do pozycji 2-11 ust. 1.1.

    2. Ponoszone przez spółdzielnię koszty eksploatacji są  ewidencjonowane  odrębnie dla poszczególnych   nieruchomości. W przypadku gdy   nie   jest możliwe ustalenie kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości, poniesione przez spółdzielnię koszty eksploatacji są rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

    3. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążane taką częścią kosztów eksploatacji danej nieruchomości (współwłasności ), jaki jest udział w nieruchomości wspólnej. W stosunku do lokali użytkowych stanowiących wyodrębnioną własność obciążenie kosztami eksploatacji danej nieruchomości może być wyższe niż wynikające z ich udziału w nieruchomości wspólnej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia określa rada nadzorcza spółdzielni.

    4. Część kosztów eksploatacji nieruchomości przypadająca na lokale zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu lub najmu jest rozliczana zbiorczo dla wszystkich nieruchomości spółdzielni.

    5. Koszty utrzymania mienia spółdzielni ustala się odrębnie dla mienia służącego do użytku wspólnego Spółdzielni i odrębnie dla mienia związanego bezpośrednio z funkcjonowaniem osiedla.

   2. Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

    1. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są ustalane według stawek w zł/m2 określonych przez radę nadzorczą spółdzielni. Określone przez radę nadzorczą stawki odpisów mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości, w zależności od ich stanu technicznego oraz wyposażenia.

    2. W stosunku do lokali użytkowych stawki odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych mogą być wyższe niż dla lokali mieszkalnych. Wysokość tego zwiększenia określa rada nadzorcza.

    3. Działania techniczne polegające na ulepszeniu budynków, (np. modernizacja ) nie są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie są uwzględniane w wysokości odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Zasady finansowania tych działań regulują odrębne przepisy.

    4. W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych mogą być wyodrębnione środki  na  zadania specjalne (np. wymianę  stolarki  okiennej,  wymianę instalacji,….. itp.).

    5. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości rozliczenie obejmujące:

     1. kwotę naliczonych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

     2. kwotę poniesionych przez spółdzielnię nakładów na remonty danej nieruchomości,

     3. sposób rozliczenia różnicy między poz. l a poz.2.

     4. w taki sam sposób rozlicza się wniesione wpłaty i poniesione koszty na ulepszenia współwłasności i mienia spółdzielni.

      

   3. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków.

    1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków obejmują wydatki spółdzielni związane z opłatami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, uiszczanymi na rzecz  usługodawców zewnętrznych. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego budynku i rozliczane w ramach współwłasności

    2. W budynkach, nie posiadających wodomierzy głównych koszty ponoszone przez spółdzielnię na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są rozliczane na poszczególne lokale przy zastosowaniu przeciętnych norm zużycia wody określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków (Dziennik Ustaw z 1996r. nr 151, poz.716).

    3. W budynkach posiadających wodomierze główne, a w których poszczególne ujęcia wody nie mają zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, koszty ponoszone przez spółdzielnię za dostawę wody do danego budynku oraz odprowadzania ścieków rozlicza się proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób.

    Osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub użytkuje lokal  bez tytułu prawnego obowiązana jest na żądanie spółdzielni podać w formie pisemnej liczbę osób zamieszkałych w lokalu oraz informować o zmianach tej liczby. Jeśli w danym lokalu nie zamieszkuje żadna osoba, to lokal ten obciąża się kosztami gotowości świadczenia usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości 0,5 kosztu tej dostawy  w przeliczeniu na l osobę rozliczaną wg ryczałtu.

   4. W budynkach posiadających wodomierze główne, a poszczególne ujęcia wody mają zainstalowane wodomierze indywidualne, koszty ponoszone przez spółdzielnię za dostawę wody do danego budynku i odprowadzanie ścieków rozlicza się na poszczególne lokale z wyodrębnieniem:

    1. kosztu podstawowego ustalonego jako iloczyn liczby m3 zużycia wody w danym lokalu oraz ceny 1m3 (obejmującej dostawę wody i odprowadzanie ścieków)

    2. kosztu uzupełniającego będącego rozliczeniem różnicy między wskazaniami wodomierza głównego budynku a sumą wskazań indywidualnych wodomierzy w poszczególnych ujęciach rozliczaną na poszczególne lokale proporcjonalnie do zużycia wody  w m3.

    Opłaty za dostawę wody i odprowadzania ścieków ustala się dla   poszczegól-nych lokali na podstawie odczytanych każdego miesiąca przez użytkownika lokalu urządzeń pomiarowych.
    Jeśli użytkownik danego lokalu uniemożliwia zainstalowanie wodomierzy lub uniemożliwia dokonywanie odczytu wskazań tych urządzeń, obciążenie tego lokalu kosztami dostawy wody  i odprowadzania ścieków dokonuje się w wyso-kości najwyższego kosztu ustalonego wg podanych wyżej zasad dla lokalu o zbliżonej wielkości w tym samym budynku.

   5. Koszty wywozu nieczystości stałych

    1. Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki spółdzielni związane z:

     1. opłatami za dzierżawę pojemników do składowania nieczystości oraz za wywóz tych nieczystości, uiszczanych przez spółdzielnię na rzecz usługodawców zewnętrznych,

     2. utrzymaniem własnych urządzeń i środków transportowych wywozu tych  nieczystości, opłatami za korzystanie z wysypisk (spalarni) śmieci.

    2. Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości ( współwłasności ). Rozliczenie tych kosztów na poszczególne lokale dokonuje się  proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w poszczególnych lokalach.

    3. W stosunku do lokali użytkowych, z którymi podmioty wywożące nieczystości nie zawarły odrębnych umów, obciążenie kosztami wywozu nieczystości stałych w przeliczeniu na fizyczną jednostkę rozliczeniową może być wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z tych lokali powoduje zwiększone koszty wywozu tych nieczystości. Wielkość tego zwiększenia określa rada nadzorcza spółdzielni.

   6. Koszty utrzymania domofonów.

    1. Koszty utrzymania domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

    2. Rozliczenia kosztów utrzymania domofonów na poszczególne lokale podłączone do tej instalacji dokonuje się jednolicie, niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy liczby zameldowanych osób

   7. Podatek od nieruchomości.

    1. Opłacany przez spółdzielnię podatek od nieruchomości i mienia spółdzielni jest ewidencjonowany  i rozliczany odrębnie dla każdej nieruchomości w rozbiciu na:

     1. podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości i mienia spółdzielni,

     2. podatek od lokali mieszkalnych i części wspólnych,

     3. podatek od lokali użytkowych

     4. budowli

    2. Obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem wymienionym w ust. 2.6.1. poz. a , b, d dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Jeśli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność powodująca wzrost podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążają tylko ten lokal.

    3. Obciążenia poszczególnych lokali użytkowych podatkiem wymienionym w ust. 2.6.1. poz. a, d dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, a poz. c rozlicza  się indywidualnie dla każdego lokalu.

    4. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości indywidualnie z gminą lub skarbem państwa.

   8. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

    1. Ponoszone przez spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości (współwłasności ).

    2. Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Jeśli charakter użytkownika powoduje zmniejszenie obciążeń spółdzielni   opłatami  za wieczyste użytkowanie gruntu, to odpowiednio obniża się obciążenie danego lokalu. Jeśli charakter lokalu powoduje wzrost obciążeń   spółdzielni opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu, to skutki tego wzrostu obciążają dany lokal.

    3. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikiem wieczystym gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten jest położony, rozlicza się indywidualnie z właścicielem gruntu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

   9. Utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu.

    1. Wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości spółdzielni określonych w art.40 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza się związane z nimi wydatki spółdzielni, określone rodzajowo w ust. 1.1. pkt l do 9 i 11.

    2. Rada nadzorcza spółdzielni dokonuje corocznie podziału kosztów utrzymania nieruchomości wymienionych w ust. 2.8.1. na:

     1. koszty obciążania nieruchomości, w których są ustanowione tytuły prawne do lokali,

     2. koszty obciążające inne rodzaje działalności spółdzielni.

    3. Koszty wymienione w ust. 2.8.2 pkt. l są rozliczane na poszczególne lokale, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

   10. Ustalenie opłat na pokrycie kosztów ulepszeń zasobów mieszkaniowych

    1. Ulepszenie obiektów tworzących zasoby mieszkaniowe powinno być  finansowane z dopłat do wkładów użytkowników lokali, którzy korzystać będą z ulepszenia.

    2. Dopłaty, o których mowa w ust.2.9.1. stanowią dodatkowy składnik w czynszu. Wysokość dopłat wylicza Zarząd Spółdzielni na poszczególne lokale po rozli-czeniu ulepszenia na 1 m² pow. użytkowej ulepszonego obiektu. Wysokość stawki zatwierdza Rada Nadzorcza.

    3. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni  do rozkładania płatności za wykonane ulepszenie w okresie nie dłuższym niż 20 lat.
     W przypadku wystąpienia o przeniesienie własności lokalu  właściciel prawa zobowiązany jest do uzupełnienia wkładu przed przystąpieniem do aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu lub zabezpieczyć wierzytelność spółdzielni z tego tytułu poprzez ustanowienie hipoteki.

    4. O zastosowaną wysokość miesięcznej stawki dopłat do ulepszenia ,pomniejsza się wysokość dotychczasowych wpłat na f.remontowy w okresie rozłożonej płatności.

    5. W przypadku zbycia ulepszonego lokalu, wyliczone zobowiązanie z tytułu tego ulepszenia przechodzi na nabywcę lokalu.

    6. W przypadku zdarzeń losowych lub nadzwyczajnych powodujących uszkodzenie majątku rzeczowego , Zarząd upoważniony jest do usunięcia powstałych zdarzeń z konsekwencją niezrealizowania zaplanowanych nakładów remontowych lub ulepszeniowych.

    7. Z odpisów lokali użytkowych stanowiących własność spółdzielni (lokale własne w najmie) tworzony jest fundusz remontowy i wpłaty na ulepszenia mienia spółdzielni. Wysokość odpisu zatwierdza Rada Nadzorcza. Środki te mogą być przeznaczane na remonty i modernizację majątku trwałego spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania, czyli nie wchodzącego w skład poszczególnych współwłasności.

    8. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do okresowego zaangażowania środków obrotowych w tym z funduszu remontowego, na finansowanie ulepszeń oraz środków trwałych w budowie związanych z koniecznymi pracami  ich uruchomienia.

  2. Ustalanie opłat za używanie lokali.

   1. Na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadających na poszczególne lokale ich użytkownicy wnoszą comiesięczne opłaty.

    1. posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu wnosi opłatę będącą sumą pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt. 1.1.

    2. właściciel lokalu wnosi opłatę będącą sumą pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt.1.1. ust. 1 – 7 oraz 10 - 12.

    3. najemca lokalu mieszkalnego wnosi opłatę będącą sumą pozycji kalkulacyjnych w pkt 1.1. ust. 3-4 i 7-11 oraz czynsz najmu ustalony zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.

    4. najemca lokalu użytkowego wnosi opłatę będącą sumą pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt. l. l . ust. 3,4,7,11  oraz czynsz najmu ustalony zgodnie z umową najmu.

    5. osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego wnosi odszkodowanie w wysokości czynszu jaki spółdzielnia mogłaby otrzymać z tytułu najmu tego lokalu, nie niższego jednak od kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadających na dany lokal; osoba zajmująca lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale uprawniona do lokalu zamiennego albo socjalnego, wnosi odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat, jakie byłaby obowiązana wnosić, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

    6. opłata za lokal służący potrzebom własnym spółdzielni jest ustalana jako suma pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt. l. l. l. 3.1.6. do l. l. l 2. i obciąża koszty działalności, której dany lokal służy.

   2. Użytkownik lokalu będący członkiem spółdzielni wnosi opłaty określone w pkt. 3.1. powiększone o przypadający na członka udział w kosztach działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię.

   3. Określona w pkt. 3.l.opłata użytkownika danego lokalu będącego:

    1. członkiem spółdzielni jest pomniejszana o przysługujący danemu członkowi udział w pożytkach z działalności spółdzielni,

    2. właścicielem lokalu jest pomniejszana o przysługujący danemu właścicielowi udział w pożytkach z nieruchomości wspólnej.

   4. Jeżeli część pomieszczeń ogólnego użytku w danej nieruchomości jest udostępniana czasowo do wyłącznego korzystania przez daną osobę (najem pomieszczenia ogólnego użytku), to osoba ta obowiązana jest wnosić z tego tytułu comiesięczny czynsz w wysokości określonej w umowie o udostępnienie pomieszczenia do wyłącznego korzystania.
    Opłaty te są:

    1. pożytkiem z działalności spółdzielni, jeśli spółdzielnia jest wyłącznym właścicielem danej nieruchomości

    2. pożytkiem z nieruchomości wspólnej, jeśli dana nieruchomość jest  współwłasnością dwu lub więcej osób.

   5. Sprawy podatku od towarów i usług ( VAT) należnego od opłat określonych w pkt. 3.1.i 3.4. regulują odrębne przepisy. Podatek VAT od opłaty za używanie danego lokalu podwyższa opłatę określoną według pkt. 3.1.i 3.4.,jeżeli nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego

   6. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu  nastąpiło po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddaniu kluczy spółdzielni. Jeśli użytkownik zwalnia lokal nieodnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty za okres remontu (niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia), jednak nie dłużej niż za 14 dni od daty fizycznego opróżnienia lokalu. O dacie  postawienia lokalu do dyspozycji spółdzielni użytkownik jest obowiązany zawiadomić spółdzielnię pisemnie przed tą datą i przystąpić do proto-kólarnego przekazania lokalu z udziałem przedstawiciela spółdzielni celem określenia stanu technicznego lokalu i stanu urządzeń pomiarowych, opomiaro-wanych  mediów i podzielników kosztów c.o.

   7. Za opłaty, o których mowa w ust. 3.1, solidarnie z członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, właścicielami lokalu niebędącymi członkami spółdzielni oraz najemcami lokali mieszkalnych odpowiadają:

    1. stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

    2. osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

    Odpowiedzialność osób, o których mowa w pkt.l, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

   8. Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do 20 dnia miesiąca. W przypadku opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków użytkownicy lokali rozliczają się ze spółdzielnią do dnia 20-go następnego miesiąca Od opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za zwłokę:

    1. w przypadku członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu

    2. w przypadku właścicieli lub najemców lokali

    Zarząd Spółdzielni na pisemny uzasadniony wniosek osób wymienionych w pkt. 3.8.  może obniżyć wysokość wyliczonych odsetek w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych lub po dokonaniu pełnej spłaty należności głównej a także w okresie  rozłożenia płatności w ratach.

   9. O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu spółdzielnia zawiadamia osoby, którym przysługują tytuły prawne do lokalu, nie później niż do  końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego mają obowiązywać zmienione opłaty (art.4 pkt.7 ustawy  osm). Zmiana wysokości czynszu najmu lokalu mieszkalnego jest dokonywana w trybie określonym ustawą o ochronie praw lokatorów. Zmiana wysokości opłat zależnych od spółdzielni wymaga uzasadnienia na piśmie. Na żądanie członka lub nie będącego członkiem właściciela lokalu spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację opłat.

   10. Członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w   postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa statut spółdzielni, lub w drodze sądowej. Właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie  na  drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego  lub sądowego nie  zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

   11. Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone w kasie spółdzielni, przelewami pocztowymi lub bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni.

    

  3. Obowiązki spółdzielni.

   1. W ramach pobieranych opłat z używanie lokali spółdzielnia jest obowiązana zapewnić czystość i porządek w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków, utrzymywać budynki i wszystkie urządzenia z nimi związane w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom oraz możliwość ciągłego korzystania ze wszystkich instalacji i urządzeń z uwzględnieniem postanowień ust. 4.2  i 4.3. Obowiązkiem spółdzielni jest zapewnienie użytkownikom lokali sprawnej obsługi administracyjnej.

   2. Podstawowy zakres obowiązków spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji gazowych, centralnego ogrzewania a także  instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody  do zaworów na  pionach mieszkaniowych, instalacji elektrycznej do zabezpieczeń mieszkaniowych, instalacji kanalizacyjnej bez podejść, pionów instalacji telefo-nicznej i domofonowej. W zakres spółdzielni nie wchodzą urządzenia odbiorcze.

   3. Naprawy i wymiany wewnątrz lokali nie zaliczane do obowiązków spółdzielni obciążają użytkowników lokali .

   4. Jako szczególne obowiązki użytkownika lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się:

    1. naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,

    2. naprawy i wymiany okien i drzwi,

    3. naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych  urządzeń,

    4. naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych ,aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

    5. malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych  tynków ścian i sufitów,

    6. malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją,

    7. Odnowienie lokalu w przypadku zwolnienia lokalu do dyspozycji   spółdzielni.

    8. Wymiany i legalizacji urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody.

    Naprawa wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu lub poza nim i powstałych z winy użytkownika lokalu lub osób korzystających z lokalu obciąża użytkownika lokalu. Naprawy zaliczane do obowiązków użytkownika lokalu mogą być wykonane przez spółdzielnię tylko za dodatkową odpłatnością, poza opłatami   za używanie lokalu.

     

  4. Bonifikaty w opłatach za używanie lokali i odszkodowania.

   1. W przypadku trwającej dłużej niż 3 dni przerwy w funkcjonowaniu domofonu użytkownikom lokali przysługuje obniżka opłat w wysokości 1/30 danego składnika opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy w funkcjonowaniu tych urządzeń. Obniżka opłat nie przysługuje za okres wymiany drzwi i usuwania skutków ich fizycznego uszkodzenia

   2. W przypadku obniżenia standardu użytkowania lokalu w wyniku niezadowalającego poziomu świadczonych usług lub niewykonywaniu przez spółdzielnię obciążających ją remontów, zarząd spółdzielni może podjąć decyzję o przyznaniu członkowi zamieszkałemu w tym lokalu odszkodowania w formie obniżenia opłat za używanie. Przy przyznaniu odszkodowania zarząd bierze pod uwagę przyznany już upust zgodnie z postanowieniami ust.5.1. Podejmując taką decyzję, zarząd ustala jednocześnie, jakie działania i w jakim terminie zostaną podjęte w celu poprawy warunków użytkowania lokalu. O podjętych działaniach w tych sprawach zarząd informuje radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.

   3. Obniżki w opłatach (bonifikaty i odszkodowania) rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. Kwoty udzielonych bonifikat i przyznanych odszkodowań stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

   4. Zasady udzielania bonifikat z tytułu niedogrzania  lokalu lub braku ciepłej wody regulują odrębne regulaminy.

    

  5. Postanowienia końcowe

   1. Regulamin niniejszy obowiązuje od............................

   2. Traci moc obowiązującą dotychczasowy regulamin rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr.......... z dnia........

   3. Niniejszy regulamin uchwalono w dniu ................. uchwała nr............... Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Praca” w Iławie