R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Koszty energii cieplnej stanowią wyłącznie wydatki związane z zakupem energii , wynikające z faktur dostawcy energii cieplnej i obejmują: a. Opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla celów c.o. i c.c.w. wyrażoną w zł. za MW oraz inne opłaty określone w umowie z dostawcą ciepła , b. Opłatę zmienną za faktycznie pobraną energię cieplną wyrażoną w zł. za 1 GJ ustaloną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach. c. Opłatę stałą za przesył , d. Opłatę zmienną za przesył .
 2. Wynikające z faktur dostawcy ciepła koszty zakupu energii cieplnej dzieli się na: a. koszty podgrzania wody, b. koszty energii dla celów c.o. c. koszty związane z opłatą stałą za energię cieplną dla celów c.o. i c.w. . O podziale kosztów decyzje podejmuje Zarząd Spółdzielni .
 3. Koszty zakupu energii na cele ogrzania lokali i podgrzania wody Spółdzielnia rozlicza indywidualnie z użytkownikami .
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach stanowiących własność lub będących w zarządzie Spółdzielni , wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody .

§ 2

 1. Przez użytkownika lokalu rozumie się członka posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu / lokatorskie, własnościowe , odrębną własność lokalu / ; najemcę a także osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, a posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność lokalu oraz osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego .

§ 3

 1. Za powierzchnię ogrzewaną lokalu mieszkalnego i użytkowego przyjmuje się do rozliczeń powierzchnię użytkową przyjętą w zatwierdzonych i prawomocnych Uchwałach Zarządu stanowiących postawę wydanego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu .

§4

 1. Za lokal opomiarowany uważa się: a/w zakresie c.o. – lokal wyposażony w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania , tj. podzielniki kosztów, mieszkaniowe liczniki ciepła /ciepłomierze /.b/w zakresie c.w. – lokal wyposażony w urządzenia służące do pomiaru ilości pobranej podgrzanej wody w punktach czerpalnych , tj. wodomierze mieszkaniowe .
 2. Lokale nie wyposażone w urządzenia, o których mowa w ust. 1, uważa się za lokale nie opomiarowane. Rozliczenie energii cieplnej z użytkownikami poszczególnych lokali nie opomiarowanych ma charakter zryczałtowany.

§ 5

 1. Okresem rozliczeniowym poniesionych kosztów energii cieplnej na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody jest okres 12 miesięcy ustalony wg harmonogramu odczytów podzielników kosztów , liczników ciepła /ciepłomierzy/ i wodomierzy zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni .
 2. Zaliczkowe rozliczenie poniesionych kosztów podgrzania wody wykonuje się po odczytach na koniec roku kalendarzowego.
 3. Odczyty podzielników kosztów, liczników ciepła / ciepłomierzy dokonywane są raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego.
 4. Czynności odczytowych dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię .

§6

 1. Jednostkami rozliczeniowymi w rozliczeniach kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody są : a. budynek lub budynki zwane w dalszej części regulaminu nieruchomością, objęte wspólnym urządzeniem pomiarowym ; b. lokale opomiarowane i nieopomiarowane w danej nieruchomości.
 2. Koszty ciepła podlegające rozliczeniu obejmują : -koszty zakupu energii cieplnej -nie podlegający odliczeniu podatek VAT -uznane przez Zarząd Spółdzielni reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ciepła za poprzedni okres rozliczeniowy.
 3. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu w oparciu o dokonane analizy kosztów ciepła o dane z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych z uwzględnieniem sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną przez 12 m-cy odpowiednio dla lokali opomiarowanych i nie opomiarowanych . Ustalone opłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych / w budynkach opomiarowanych w podzielniki kosztów / stanowią bezpośrednio koszty zużytego na ogrzanie lokalu i nie podlegają rozliczeniu.
 4. Ustalone opłaty miesięczne dla lokali nieopomiarowanych , w budynkach nieopomiarowanych w podzielniki kosztów ciepła , stanowią zaliczkę do rozliczenia, na poszczególnych budynkach, po okresie rozliczeniowym, tj. po zakończeniu roku kalendarzowego.
 5. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody w lokalach zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu na podstawie analizy poniesionych kosztów wg zasad jak w pkt.3.
 6. Rozliczenie kosztów podgrzania c.w. dokonujemy na podstawie podziału kosztów energii cieplnej &1 pkt.2zgodnie z otrzymanymi fakturami od dostawcy oraz odczytów wodomierzy na koniec roku kalendarzowego.Dla lokali opomiarowanych do naliczeń zaliczkowych przyjmuje się 3m³ zużycia ciepłej wody na osobę , / w przypadku uszkodzenia wodomierza /, adla lokali nieopomiarowanych zużycie w ilości 3m³ na osobę. Ustalone przedpłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na podgrzanie i nie podlegają rozliczeniu. W lokalach opomiarowanych zużycie ciepłej wody rozlicza się wg wskazań wodomierzy.
 7. Wysokość miesięcznych , zaliczkowych opłat za energię cieplną może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych kosztów zakupu energii cieplnej od dostawców.

§ 7

 1. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na centralne ogrzewanie dokonują: w budynkach opomiarowanych w podzielniki kosztów – specjalistyczne firmy zgodnie z zawartymi umowami, natomiast w liczniki ciepła /ciepłomierze / administracja Sp-ni.
 2. Rozliczanie kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody dokonywane jest zgodnie z § 6 pkt .5 przez administracje Sp-ni.

 

Rozdział II

Rozliczenie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali podgrzanie wody z kotłowni od dostawcy

§ 8

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania.

 1. 1. Ilość zużytego ciepła na centralne ogrzewanie przyjmuje się :
  1. w węzłach indywidualnych – wg wskazania licznika ciepła zamontowanego na niskich parametrach c.o.
  2. w węzłach grupowych, zasilających więcej niż jedną nieruchomość – wg wskazania liczników ciepła zamontowanych na rozdzielaczach indywidualnie w każdej nieruchomości .

Występujące różnice pomiędzy wskazaniami licznika c.o. w węźle grupowym, a sumą wskazań liczników w poszczególnych nieruchomościach rozlicza się proporcjonalnie do wielkości zużycia ciepła / GJ / w tych nieruchomościach

 1. 2. Do kosztów stałych ogrzewania lokali zalicza się :
  1. opłatę stałą pobieraną przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele centralnego ogrzewania danego budynku,
  2. opłatę stałą za przesył ,
  3. koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku w danym budynku tj. klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni, szybów itp. / 30 % /.
 1. 3. (21)Rozliczenie c.o. wg ciepłomierzy

1. Całkowity koszt budynku dzielimy :

 1. Moce stałeMW - dzielimy proporcjonalnie do pow.użytk. danej nieruchomości / budynku /
 2. Koszty zmienne , zużycie / GJ / : 30% na koszty ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku w danym budynku i rozliczamy wg pow. uż. , pozostałe 70% wg odczytanych jednostek z ciepłomierzy .
 3. Nie uwzględnia się współczynników korygujących LAF I UF
 4. Stosujemy rozliczenie zamienne .
 5. W przypadku niesprawności ciepłomierzy liczymy średnie zużycie : - ilość odczytanych jednostek ze sprawnych ciepłomierzy dzielmy przez pow. użytkow. budynku / mieszkania/ =jednostka /m² , następnie dzielimy przez ilość dni grzewczych = jednostka /m2/na 1 dzień grzewczy .–otrzymany wynik mnożymy przez pow. użytkow. danego mieszkania i przez dni niesprawności ciepłomierza .
 6. Ciepłomierze stanowią własność właściciela mieszkania . Wymiana ciepłomierza oraz baterii zasilającej ciepłomierz obciąża właściciela.

Na pisemny wniosek większości lokatorów, proporcja podziału kosztów zmiennych może być inna od wymienionej w pkt.2 ust. 3

2.1. Koszty zmienne ogrzewania mieszkań korygowane są w następujący sposób

Jeśli określony w dokumentacji technicznej budynku współczynnik strat ciepła dla danego mieszkania jest w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej większy od wskaźnika średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku ,to ustalony na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych lub urządzeń podzielnikowych koszt zmienny ogrzewania tego mieszkania jest korygowany przy pomocy współczynników wyrównawczych określonych w załączniku do niniejszego regulaminu *.

2.2. Rozliczenie zamienne .

Jeśli ustalony na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych lub urządzeń podzielnikowych koszt zmienny ogrzewania danego lokalu jest :

 1. rażąco niski, czyli jest mniejszy w przeliczeniu na 1 m²niż 0,3 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie tego mieszkania kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na m² w wysokości 0,3 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku ,
 2. rażąco wysoki, czyli większy w przeliczeniu na 1 m² niż 1,7 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku , to obciążenie tego mieszkania kosztami zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na m² w wysokości 1,7 kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku .

Jeśli wskutek zastosowania w/w zasad suma kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań w danym budynku będzie mniejsza lub większa od kwoty tych kosztów , to różnica zwiększa lub zmniejsza koszty stałe ogrzewania lokali w danym budynku .

2.3. Bonifikaty w opłatach za centralne ogrzewanie przyznane użytkownikom lokali według zasad określonych w & 13 stosuje się , jeśli nie zostały te bonifikaty zrekompensowane bonifikatami spółdzielni przez dostawcę ciepła.

2.4. Koszty stałe ogrzewania lokali rozlicza się na lokale mieszkalne i lokale użytkowe proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.

3. Koszty ciepła, dotyczące opłaty zmiennej / wynikające z przeliczenia GJ / , zużytego na ogrzewanie danej nieruchomości budynkowej rozdzielane są na użytkowników lokali w następującej proporcji :

 1. a. 30% koszty stałe / wspólne / nie rozliczane są za pomocą podzielników / ciepłomierzy /. Koszty te zaliczane są do kosztów stałych/ wspólnych / i rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości.
 2. b. 70% koszty zmienne ciepła zużytego na ogrzanie nieruchomości , które dzielone są proporcjonalnie do wskazań indywidualnych podzielników kosztów / ciepłomierzy / .

 

3.1. Dla mieszkań opomiarowanych w podzielniki kosztów niekorzystnie położonych stosuje się współczynniki redukcyjne zgodnie z wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczego – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie wg załącznika Nr.1 .

3.2. Jeśli użytkownik danego lokalu uniemożliwia odczyt wskazań tych urządzeń ,/ podzielników kosztów ciepła / w terminie podstawowym i dodatkowym, a także uszkodził plombę podzielnika, podzielnik lub bez zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji grzewczej / np. zdjęcie lub wymiana grzejnika , koszty zmienne ogrzewania tego lokalu ustala się szacunkowo w wysokości średniego kosztu ogrzewania lokalu o zbliżonej wielkości w tym samym budynku . W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z indywidualnego rozliczenia , lokal taki rozliczany będzie ryczałtem , tj. przedpłaty równają się kosztom,natomiast pozostałe raty za podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym powinien zapłacić użytkownik w jednej racie.

3.3. Pojedyńcze nieopomiarowane grzejniki w podzielniki kosztów w lokalu opomiarowanym rozliczane są wg średniego zużycia w nieruchomości budynkowej .

3.4. Natomiast, jeśli właściciel lokalu użytkowego zdemontuje grzejniki / za zgodą Spółdzielni / wówczas naliczamy : koszt stały przesył c.o.MW dzielimy proporcjonalnie przez powierzchnię użytkową budynku , następnie mnożymy przez powierzchnię użytkową danego lokalu ,oraz koszty wspólne tj.30% kosztów zmiennych/ GJ/ dzielimy przez powierzchnię uż.budynku oraz mnożymy przez pow.danego lokalu , za każdy miesiąc . Ponadto , gdy właściciel lokalu użytkowego zamontuje sobie ciepłomierze zamiast podzielników , wówczas odczytujemy liczniki ciepła i rozliczamy zgodnie z § 8 Rozdz.II pkt. 2¹. Naliczona kwota pomniejszy koszt c.o. dla pozostałych lokali w budynku .

4. Koszty ciepła przypadające na poszczególnych użytkowników ustalane są w następujący sposób :

 1. a\ w budynkach nieopomiarowanych iopomiarowanych dla lokalinieopomiarowanych– wniesione wpłaty w czynszu stanowią koszt ogrzewania lokalu ;
 2. b\ w lokalach opomiarowanych , w których odczytano podzielniki kosztów koszt ustala się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2 , 3 .
 3. c\ lokale nieodczytane przez dwa okresy rozliczeniowe,natomiast odczytane w drugim okresie rozliczeniowy, to za ten okres rozlicza się następująco : odczyt dwuletni pomniejszamy o rozliczenie za poprzedni okres . Nie dotyczy to mieszkań opomiarowanych w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym.
 4. d\ lokale , w których zamontowano podzielniki kosztów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego do czasu ich montażu , traktuje się jak lokale nieopomiarowane . Z chwilą opomiarowania naliczane opłaty za stawki jak dla mieszkań opomiarowanych , stanowią zaliczkę do rozliczenia na koniec okresu rozliczeniowego .

5. W przypadku gdy ponad połowa mieszkańców danego budynku lub współwłasności , w której obowiązuje jeden okres rozliczeniowy , zaproponuje na piśmie rozliczenie zużycia energii cieplnej w inny sposób , Zarząd Spółdzielni może dokonać odstępstwa od zasad rozliczania zawartych w niniejszym regulaminie .

6. Koszty serwisu rozliczeniowego , ponoszone na rzecz specjalistycznej firmy rozliczeniowej , doliczane są indywidualnie każdemu użytkownikowi proporcjonalnie do ilości podzielników zainstalowanych w lokalu .

7. W przypadku dokonywania przez użytkownika w lokalu mieszkalnym , w uzgodnieniu ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o. , Spółdzielnia powiadamia o tym fakcie specjalistyczną firmę rozliczeniową . Przeniesienie podzielników kosztów i opis grzejników zostanie dokonany najpóźniej przy najbliższym odczycie . Za ten okres rozliczeniowy lokator zostanie obciążony ze średniego zużycia lokalu lub nieruchomości budynkowej . Związane z tym koszty obciążają użytkownika lokalu . Zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni grzewczej grzejnika wymaga zgody Spółdzielni .

8. Indywidualne opomiarowanie lokali może nastąpić w przypadku zgłoszenia i złożenia takiego oświadczenia woli przez co najmniej 75 % podmiotów mających tytuł prawny do lokali znajdujących się w nieruchomości budynkowej .

 1. a/ Jeżeli ilość opomiarowanych mieszkań w budynku opomiarowanycm będzie mniejsza niż 75 % na koniec okresu rozliczeniowego / np. na skutek rezygnacji z opomiarowania / , to cały budynek rozliczany będzie ryczałtem .

9. Rozliczenie opomiarowania lokali wg urządzeń pomiarowych w nowo wybudowanych budynkach może nastąpić po co najmniej dwuletnim okresie grzewczym .

10. Jeżeli budynek został opomiarowany , a podmioty posiadające tytuł prawny do lokali zechcą zmienić typ lub rodzaj podzielników ciepła, to warunkiem takiej zmiany jest złożenie oświadczeń woli przez wszystkie uprawnione podmioty nieruchomości budynkowej, których lokale mają zainstalowane podzielniki ciepła .

11.Zabrania się indywidualnym odbiorcom dokonywania wszelkiego rodzaju samowolnych przeróbek instalacji c.o. i urządzeń służących indywidualnym rozliczeniom jak demontaż grzejników , demontaż lub przemieszczanie podzielników , wodomierzy itp.

12. Spółdzielnia może zezwolić na demontaż grzejników znajdujących się w /kuchni ,przedpokoju / , skutki niedogrzania pomieszczeń odpowiedzialność ponosi wnioskujący o demontaż użytkownik .

13. Jeżeli w lokalach zamontowane są liczniki ciepła / ciepłomierze / , wówczas lokale te rozlicza się wg wskazań tych urządzeń .

14.W przypadku obrotu prawnego lokali w trakcie okresu rozliczeniowego strony czynności prawnych zobowiązane są do rozliczenia między sobą kosztów za zużytą energię cieplną . Spółdzielnia niezależnie od czasookresu zamieszkiwania w lokalu , rozliczy energię z jego nabywcą . Dotyczy to wszystkich lokali w budynkach opomiarowanych i nieopomiarowanych .

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

§ 9

Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie nie dłuższym niż 80 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego .

§ 10

 1. Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo złożenia do Spółdzielni reklamacji , w formie pisemnej, dotyczącej danych liczbowych zawartych w indywidualnym rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania .
 2. Decyzję o uznaniu reklamacji i sposobie jej rozliczenia podejmuje Zarząd Spółdzielni .

§ 11

 1. Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego na ogrzewanie wody powstanie różnica miedzy poniesionymi przez Spółdzielnię kosztami i przedpłatami pobranymi od użytkowników lokali, to w przypadku : a/ nadwyżki kosztów nad pobranymi przedpłatami – użytkownik lokalu jest zobowiązany wpłacić wynikającą z rozliczenia różnicę w terminie 21 dni od daty otrzymania rozliczenia b/ nadwyżki pobranych zaliczek na kosztami / nadpłata / - wynikająca z rozliczenia różnicy, zalicza się na poczet bieżących opłata czynszowych . Na pisemny wniosek użytkownika lokalu nadpłata może być zwrócona gotówką pod warunkiem , że użytkownik nie jest wobec Spółdzielni zadłużony z tytułu opłat czynszowych i z innych tytułów.

§ 12

1. Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane na ogrzewanie i podgrzewanie wody , jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych :

a/. temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w obowiązujących Polskich Normach przy max. nastawach urządzeń grzewczych : w lokalach nieopomiarowanych ,

b/.temperatura podgrzanej wody w punkcie czerpalnym jest niższa niż 45° C

2. Określa się następujące wielkości upustów, uwzględnionych w ostatecznym rozliczeniu, o których mowa w ust.1 :

a/ w przypadku określonym w ust. 1, lit.a/ za każdą rozpoczęta dobę niedogrzewania w wysokości stanowiącej równowartości :

-jednej sześćdziesiątej opłaty rzeczywistej miesięcznej za ogrzewanie , jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2⁰C w stosunku do temperatury obliczeniowej ;

-jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie , jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2⁰C w stosunku do temperatury obliczeniowej ;

b/ w przypadku określonym w ust. 1, lit.b/ za każdą rozpoczęta dobę , w której nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody w wysokości stanowiącej równowartość:

-jednej sześćdziesiątej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody, jeżeli temperatura wody była niższa od 40⁰C .

3. Podstawę do uznania przez Zarząd Spółdzielni upustów w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzanie wody stanowi protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika Spółdzielni przy udziale użytkownika lokalu, potwierdzający fakt wadliwego działania instalacji odbiorczych z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu.

§ 13

 1. Rozliczenie kosztów zmiennych ogrzewania w danym budynku przy zastosowaniu wskazań urządzeń podzielnikowych może być zastąpione systemem rozliczeń zryczałtowanych / proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych lokali /, jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 2/3 użytkowników lokali w danym budynku.
 2. Zmiana systemu rozliczania kosztów zmiennych ogrzewania może być dokonywana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego kosztów ogrzewania / § 5 pkt.1 / .
 3. W przypadku zmiany systemu opomiarowania wymienionego w pkt.1 i 2 koszty wymiany kapilarów, odczytów podzielników ,pozostałe raty za podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym pokrywają użytkownicy lokali .
 4. Przy zastosowaniu systemu rozliczeń ryczałtowych nie uwzględnia się współczynników redukcyjnych , o których mowa w § 8 pkt.3.1.,

§ 14

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lokali użytkowych .

§ 15

Zdaniem wejścia w życie postanowień niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin.